Adatvédelem
 1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a 2. pontban meghatározott Adatkezelők által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelők adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Adatkezelők magukra nézve kötelező erővel ismernek el. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelők különös tekintettel vették figyelembe a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit. Jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelők által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 1. Az Adatkezelők adatvédelmi nyilvántartási azonosítói:Libri Könyvkiadó: NAIH-83629Park Könyvkiadó: NAIH-108516/2016Kolibri Gyerekkönyvkiadó: NAIH-108506/2016

  Jelenkor Könyvkiadó: NAIH-108500/2016

  Helikon Könyvkiadó: NAIH-108496/2016

 1. Fogalommeghatározások
 2. Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: Megrendelő) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatkezelők

 1. Libri Könyvkiadó Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.);
 2. Park Könyvkiadó Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.);
 3. Helikon Könyvkiadó Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.);
 4. Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.);
 5. Jelenkor Kiadó Szolgáltató Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.).

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adattovábbítás: a Személyes adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából Személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

 1. A kezelt Személyes adatok köre
  1. A Megrendelő döntése alapján megadható személyes adat: név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám.
  2. A Társaság a testreszabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. cookie-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Megrendelő képes törölni a saját számítógépéről, illetve beállíthatja a böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
 1. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja
  1. Az Adatkezelésre a www.libricsoport.hu és kiadói aloldalai (www.park.libricsoport.hu, www.libri.libricsoport.hu, www.helikon.libricsoport.hu, www.jelenkor.libricsoport.hu, www.disney.libricsoport.hu, www.kolibri.libricsoport.hu, www.starwars.libricsoport.hu) internetes oldalakon (a továbbiakban: Webáruházak) megrendelést leadó megrendelők önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Megrendelők kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Webáruházak használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
  2. Az Adatkezelés célja a Webáruházakban megrendelést leadó Megrendelők részére az e-kereskedelmi szolgáltatás nyújtásának biztosítása, illetve a megrendelők részére – előzetes, kifejezett hozzájárulásuk alapján – gazdasági reklámot is tartalmazó hírlevelek küldése.
  3. Hírlevelet a Megrendelő csak annak a webáruháznak az üzemeltetőjétől kap, ahol a Személyes adatait megadta, illetve a hírlevélküldéshez hozzájárult.
  4. Az Adatkezelők a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatják fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a Megrendelő előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
  5. Az Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Megrendelő e-mail-címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail-címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
 1. Az Adatkezelés elvei
  1. A Személyes adatok csak tisztességesen és törvényesen szerezhetők meg és dolgozhatók fel.
  2. A Személyes adatok csak meghatározott és törvényes céllal tárolhatók, és attól eltérő módon nem használhatók fel.
  3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
  4. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Megrendelő azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
  5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
 1. Az Adatkezelők által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
  1. Az Adatkezelők rögzítik, hogy a Megrendelők által megadott Személyes adatok – függetlenül attól, hogy melyik honlapon kerültek megadásra – egy közös adatbázisba kerülnek, és azok kezelését az Adatkezelők együttesen végzik, azzal, hogy egyes adatkezelési feladatokat megosztanak egymással. Ezzel összhangban az Adatkezelők közül a Libri Könyvkiadó Kft. végzi a Személyes adatok helyesbítését, törlését, illetve zárolását, valamint végzi a 10.2. pontban foglalt adattovábbítást és vezeti az adattovábbítási nyilvántartást.
  2. Az Adatkezelők a szolgáltatásuk igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használják fel.
  3. Az Adatkezelők vállalják, hogy a birtokukba jutott Személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és a jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezelik, és azokat harmadik félnek át nem adják. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Megrendelő nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen szabályzat 10.2. pontjában foglalt adattovábbítási esetek.
  4. Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők bármelyikének érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé tehetik az érintett Megrendelő elérhető adatait.
  5. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat az Adatkezelők az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, erről a Megrendelőt tájékoztatják, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzik, illetőleg lehetőséget biztosítanak számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  6. Az Adatkezelők az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartják, tevékenységükről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatják. Az Adatkezelők kötelezik magukat, hogy semmilyen szankciót nem érvényesítenek az olyan Megrendelővel szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
  7. Az Adatkezelők kötelezik magukat, hogy gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezik magukat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítják vagy átadják, ugyancsak felhívják ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
  8. Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelők rendelkezésére áll, a személyes adatot a Libri Könyvkiadó Kft. helyesbíti.
  9. A Libri Könyvkiadó Kft. a Személyes adatot törli, ha (i) annak kezelése jogellenes; (ii) a Megrendelő Személyes adatának törlését kéri; (iii) a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve hogy a törlést a törvény nem zárja ki; (iv) az adatkezelés célja megszűnt vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.
  10. Törlés helyett a Libri Könyvkiadó Kft. zárolja a Személyes adatot, ha a Megrendelő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Megrendelő jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.
  11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Libri Könyvkiadó Kft. a Megrendelőt, továbbá mindazokat értesíti, akik részére korábban a Személyes adat továbbításra került. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Megrendelő jogos érdekét nem sérti.
  12. Amennyiben a Libri Könyvkiadó Kft. a Megrendelő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a Megrendelőt a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy a Libri Könyvkiadó Kft. határozatával szemben a bírósághoz, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
 1. Az Adatkezelés időtartama
 1. Az Adatkezelők a Megrendelő által megadott Személyes adatokat addig kezelhetik, amíg a Megrendelő kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését (törlését). A Személyes adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Megrendelő által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Libri Könyvkiadó Kft. jogosult a Megrendelő adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén az Adatkezelők jogosultak a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
 1. Rendelkezés a Személyes adatokkal
  1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése, valamint zárolása iránti igény az info@libricsoport.hu e-mail-címre küldött kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az egyes Adatkezelőkre lebontva az alábbi e-mail-címeken mondható le:

Libri Könyvkiadó Kft.: info@librikiado.hu

Park Könyvkiadó Kft.: info@parkkiado.hu

Helikon Könyvkiadó Kft.: info@helikonkiado.hu

Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft. (Kolibri, Star Wars és Disney): info@kolibrikiado.hu

Jelenkor Kiadó Szolgáltató Kft.info@jelenkorkiado.hu

A Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi adatok már nem állíthatók helyre.

 1. Adatfeldolgozás
 1. Az Adatkezelők külső adatfeldolgozót nem vesznek igénybe, az általuk kezelt Személyes adatokat maguk dolgozzák fel.
 1. Adattovábbítás lehetősége
  1. Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésükre álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.
  2. A Libri Könyvkiadó Kft. szükség szerint a Megrendelők nevét és lakcímét meghatározott – az Adatkezelők webáruházai szolgáltatásainak zavartalan biztosítását szolgáló – célból az alábbiak szerint továbbítja: a) a megrendelt termékek kézbesítése céljából a Font Antikvárium (1062 Budapest, Andrássy út 56.) részére. Az így továbbított Személyes adatokat a Font Antikvárium a saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli; b) a megrendelt termékek kézbesítése céljából a GLS (https://gls-group.eu/HU.) részére. Az így továbbított Személyes adatokat a GLS a saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli; c) a megrendelt termékek kézbesítése céljából a Copy General (1024 Budapest, Keleti Károly utca 31/b) részére. Az így továbbított Személyes adatokat a Copy General a saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.
  3. A Libri Könyvkiadó Kft. az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Adatkezelők által kezelt Személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított Személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 1. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása
  1. Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésükkel egyhangúan bármikor módosítsák. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Megrendelőt megfelelő módon tájékoztatni kell.
 1. A Megrendelők jogai az Adatkezelők által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan
  1. Személyes adataik kezeléséről a Megrendelők az Adatkezelők által kijelölt Libri Könyvkiadó Kft.-től bármikor a 1066 Budapest, Nyugati tér 1. címre küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@libricsoport.hu e-mail-címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelők csak akkor tekintik hitelesnek, ha azt a Megrendelő által a megrendelés során megadott e-mail-címről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Megrendelőnek az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Megrendelő adatait.
  2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre a Libri Könyvkiadó Kft. a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
  3. A Megrendelők helyesbítési, törlési, illetve zárolási igényükkel a Libri Könyvkiadó Kft.-hez a 12.1. pontban meghatározott elérhetőségeken fordulhatnak.
  4. A Megrendelő a Libri Könyvkiadó Kft.-nél a 12.1. pontban meghatározott elérhetőségeken tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen
   1. ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelők, a Személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
   2. ha a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
   3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

   A Libri Könyvkiadó Kft. a tiltakozást a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Megrendelőt írásban tájékoztatja.

   Amennyiben a Libri Könyvkiadó Kft. a Megrendelő tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést – beleértve a további Adatfelvételt és Adattovábbítást is – megszünteti, és a Személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

   Ha a Megrendelő a döntéssel nem ért egyet, illetve ha a Libri Könyvkiadó Kft. a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a Megrendelő a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek
 1. A Megrendelő jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen, személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5). A Megrendelő bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdését, észrevételét ezen túlmenően elküldheti az info@libricsoport.hu e-mail-címre.

 

Budapest, 2016. november 15.